Annual Report 2023

Staying resilient in volatile times

2023 was another year of volatility across both societies and markets, impacting people, businesses and PostNL. We remained focused on our long-term strategy, and continued on our strategic path toward strengthening our base for anticipated growth of our Parcels business and stabilising our performance at Mail in the Netherlands. At the same time, we continued to focus on creating value for customers, our people and the environment.

Hero image

Jaarverslag 2023

Weerbaar blijven in woelige tijden

2023 was wederom een jaar van volatiliteit in zowel samenlevingen als markten, met impact op mensen, bedrijven en PostNL. We bleven gefocust op onze langetermijnstrategie, en hebben ons strategisch pad doorgezet om de basis voor verwachte groei van onze Pakketten business te versterken en onze prestaties bij Mail in Nederland te stabiliseren. Tegelijkertijd bleven we gefocust op het creëren van waarde voor klanten, onze medewerkers en het milieu.

Hero image

Reflecting on 2023 with our CEO

The year was a difficult one for many people around the world. We once again witnessed the terrible impact of war, as the conflict in Ukraine continued and hostilities in the Middle East flared up. First and foremost, we have to acknowledge the profound human impact of these conflicts. Across our markets, extremely high levels of inflation caused a decrease in the purchasing power of companies and consumers, leading to low consumer confidence and consumer spending. In the Netherlands, the impact of shortages in the labour market continued, which has led to greater competition for employees among companies. However, in this volatile world we continued to adapt to changing circumstances while further consolidating the foundation for our strategy, supported by the hard work of our team.

Read more

Terugkijken met onze CEO op 2023

Het was een moeilijk jaar voor veel mensen over de hele wereld. We waren opnieuw getuige van de verschrikkelijke impact van oorlog, omdat het conflict in Oekraïne voortduurt en de vijandelijkheden in het Midden-Oosten oplaaiden. Allereerst moeten we de vergaande impact op mensen van deze conflicten erkennen. In onze markten zorgden extreem hoge inflatie voor een afname van de koopkracht van bedrijven en consumenten, wat leidde tot een lage consumentenvertrouwen en consumentenbestedingen. In Nederland hield de impact van tekorten op de arbeidsmarkt aan, wat heeft geleid tot een grotere concurrentie tussen bedrijven voor werknemers. Echter, in deze volatiele wereld bleven we ons aanpassen aan veranderende omstandigheden terwijl we het fundament van onze strategie verder hebben geconsolideerd, daarin gesteund door het harde werk van ons team.

Lees meer

Highlights

How we create value

Our value creation model illustrates our process of achieving long-term value for our customers and investors, our people, society and the company by providing logistics and postal services. Driven by our purpose to deliver special moments, we continuously enhance our business model to adapt to market dynamics and technological developments.

Read more

Our strategy

We want to be the leading e-commerce logistics and postal solutions provider in, to and from the Benelux. We have defined clear strategic objectives aimed at creating value for our customers, our people, society, the environment, and our investors. Executing our strategy will contribute to achieving our ambition to be your favourite deliverer.

Read more

Our performance

The ongoing challenging macroeconomic and geopolitical environment continued to strongly impact the company. Throughout the report we provide detailed insights into how we performed on our strategic objective to generate sustainable growth and cash flow in 2023.

Read more

Highlights

Hoe we waarde creëren

Ons waardecreatiemodel laat zien hoe we waarde creëren voor onze klanten en investeerders, onze mensen en de maatschappij en het bedrijf door logistieke en postale diensten te bieden. Gedreven door het bezorgen van bijzondere momenten, verbeteren we voortdurend ons bedrijfsmodel om ons aan te passen aan de marktdynamiek en de technologische ontwikkelingen.

Lees meer (English)

Onze strategie

Wij willen dé bezorger van pakketten, post en e-commerce logistiek zijn in, naar en vanuit de Benelux. We hebben duidelijke strategische doelstellingen geformuleerd die gericht zijn op korte en lange termijn waarde creatie voor onze klanten, onze mensen, de maatschappij, het milieu en de investeerders. Onze strategie draagt bij aan de ambitie om de favoriete bezorger te zijn.

Lees meer (English)

Onze prestaties

Het voortdurend uitdagende macro-economische en geopolitieke klimaat bleef een sterke invloed hebben op het bedrijf. Door het rapport heen bieden we gedetailleerde inzichten in hoe we hebben gepresteerd op ons strategische doel om duurzame groei en kasstromen te genereren in 2023.

Lees meer (English)

Key performance indicators

Financial value

Normalised EBIT (in million)

922022: 84

Financial value

Free cash flow (in million)

522022: 40

Social value

Share of engaged employees

68%2022: 78%

Customer value

Net Promoter Score

Average No. 1 position in relevant markets

Environmental value

CO2 efficiency (In grammes per km)

1362022: 152

Key prestatie indicatoren

Financiële waarde

Genormaliseerde EBIT(in miljoenen)

922022: 84

Financiële waarde

Vrije kasstroom (in miljoenen)

522022: 40

Sociale waarde

Aandeel betrokken medewerkers

68%2022: 78%

Klantwaarde

Net Promoter Score

Gemiddelde No. 1 positie in relevante markten

Milieuwaarde

CO2 efficiëntie (g/km)

1362022: 152